Nezávislí a Zelení pro Zlín

Milí přátelé, voliči, už jen to, že čtete tyto řádky, je pro nás velkým závazkem. Veškeré naše úsilí bude mít společný cíl, kterým je klidné, zdravé, bezpečné, fungující a kulturně vyspělé město Zlín.

Životní prostřední, Zlín – město zeleně

 • Zachování zelených ploch (viz park za divadlem) a zdravých a bezpečných stromů – jejich větší výsadba. Šetrné sečení trávníků.
 • Navracení zelených ploch do systému ekologické stability a dopracování tohoto systému do smysluplné podoby.
 • Pokračování v modernizaci a opravách dětských hřišť.
 • Podpora kompostování – další rozšiřování rajónů pro svoz biologicky rozložitelného odpadu.
 • Minimalizace vzniku odpadu ve městě a maximální recyklace. Boj proti jednorázovým plastům.
 • Energetické úspory ve všech veřejných budovách. Opatření pro zlepšení kvality ovzduší – viz bod doprava.

Otevřenost radnice

 • Otevřenost a transparentnost jednání orgánů města.
 • Podpora zapojování občanů do rozhodování, kvalitní přístup k informacím a participativní rozpočty.
 • Důsledné poskytování informací, revize případů neposkytnutí informací.
 • Podpora místních referend – ať už vyvolaných zastupitelstvem nebo občany.
 • Jednání veřejných orgánů v příznivé časy pro veřejnost, pevně zařazené body pro připomínky občanů. Zveřejňování podkladů jednání zastupitelstva.
 • Větší informovanost občanů o změnách, které výrazně ovlivní život obyvatel v místě, kterého se změna týká. (Např. o chystaných změnách územního plánu nebo prodeji či směně pozemku města, jehož cílem je nová výstavba – nestačí zveřejnit ve vývěsce města. Viz Lorenzova ul.)
 • Odpolitizování Magazínu Zlín a městského webu.
 • Systematická práce s rozvojovými nástroji přesahující čtyřleté volební období za účasti občanů: územní plán města, rozvojová strategie, generel dopravy a další.

Doprava

 • Podpora městské hromadné dopravy – nižší ceny jízdného.
 • Podpora elektrifikace a zdvoukolejnění železnice, podpora společného dopravního terminálu ČD – BUS – MHD.
 • Minimalizace tranzitní dopravy městem (možný kalamitní stav po dostavbě D49 do Fryštáku).
 • Větší propagace a podpora alternativních způsobů dopravy po městě – pěší a cyklistické (viz Evropský týden mobility).

Cyklodoprava

  • Další rozšiřování sítě cyklostezek a cyklopruhů: prioritní propojení stávajících úseků a výstavba na Jižní Svahy.
  • Všechny zlínské školy bezpečně propojené cyklostezkami.
  • Zavedení sdílených kol, včetně elektrokol pro kopcovité části města.
  • Dodatkové tabulky, povolení vjezdu na některé chodníky, nájezdy na cyklostezky bez obrubníků, směrovky.
  • Dodržování závazků vyplývajících s GDŘ, schválené zastupitelstvem.

Zlín bez hazardu

 • Prosazení plošného zákazu hazardu na území města.
 • Případně podpora férového referenda o hazardu.

(Současná vyhláška města si neklade za cíl snížení dopadů hazardu na hráče a jejich rodiny. Došlo ke snížení počtu herních zařízení, ale zvýšení prosázených částek. Zlín stále patří k městům přívětivým k hazardu.)

Voda

 • Zrušení současného provozního modelu.
 • Provoz vodárenské infrastruktury organizací vlastněnou obcemi.
 • Podpora využívání dešťové vody – město musí jít příkladem.

(Od začátku bylo špatné rozhodnutí města umožnit byznys s vodou soukromé a navíc zahraniční firmě, jejíž zisk v řádu desítek milionů je tvořen za cenu podhodnocení investic do infrastruktury. RZahraniční společnost v ideální pozici monopolního dodavatele prodává vodu, kterou potřebujeme všichni. Cílem ale nemá být generování co největšího zisku, ale zajištění životně důležité služby občanům.)

Školství

 • Další navýšení kapacit školek v místech s největším „převisem“.
 • Pokračování v investicích do rekonstrukcí školských zařízení v majetku města.
 • Zefektivnění provozu, možné centralizované nákupy služeb vedoucí ke snížení nákladů.
 • Programy pro zlepšení environmentální osvěty, finanční gramotnosti, orientace v informacích a chápání občanství.
 • Opatření proti sociálnímu vyloučení podporou integrace a inkluzivního vzdělávání.
 • Měření CO2 ve třídách.

Občanska společnost, neziskové organizace

 • Podpora dobrovolnictví a občanské angažovanosti (viz otevřenost radnice).
 • Větší podpora neziskových organizací zabývající se prací s dětmi a mládeží a organizací zajišťující služby pro rodiny s dětmi, seniory nebo sociálně vyloučené.
 • Větší podpora útulku pro zvířata v nouzi
 • Transparentnější rozdělování dotací – jasná pravidla rozhodovacího procesu, zveřejnění hodnocení včetně odůvodnění.

Zlín univerzitním městem

 • Užší spolupráce mezi studenty, univerzitou a městem.
 • Podpora stáží studentů ve veřejných institucích, soukromých firmách i v neziskových organizacích.
 • Podpora většího zapojení studentů v akcích ve městě.

(Za příčinu dlouhodobého odlivu mladých lidí ze Zlína nepovažujeme jen nedostatek příležitostí, ale také chabé vazby k místu. Častým jevem je, že ve městě svého studia zakotví absolventi dané univerzity. Ze Zlína se ale nikdy nestalo univerzitní město v pravém slova smyslu a studenti si nevytváří ke Zlínu skutečnou vazbu. Chtěli bychom podpořit spolupráci mezi studenty a městem, hledejme formy možné spolupráce společně s univerzitou a studenty.)

Kultura a sport

 • Zachování podpory na minimálně stejné úrovni jako dosud – ať už v objemu prostředků vynakládaných na organizace zřizované městem, tak na dotační tituly.
 • Podpora převodu zimního stadionu a fotbalového stadionu na město a zajištění financování rekonstrukce a provozu.
 • Zpřístupnění hřišť (včetně dětských) ve veřejném vlastnictví pro širokou veřejnost.

Sociální péče

 • Důstojné staří – posílení terénní péče, dožití doma (viz neziskové organizace).
 • Rozšiřování obecního bytového fondu – investice do bydlení pro rodiny, seniory a ohrožené skupiny.
 • Podpora sociálních podniků.
 • Přístupná veřejná WC.

Podpora podnikání

 • Podpora regionálních produktů.
 • Upřednostnění místních firem, živnostníků a farmářů na akcích města a trzích.
 • Využití prostor města pro zodpovědné podnikání, včetně sociálních podniků.